Libros Matematiques per a l optica i optometria (temes clau)

Matematiques per a l optica i optometria (temes clau)
  • Autor: Santiago forcada plaza
  • Editor: Ediciones upc
  • Los datos publicados: 2008-07-10
  • ISBN: 9788483019603
  • Formato de libro: EPUB, PDF, DOCx, TXT
  • Numero de paginas: 240 pages
  • Tamaño del archivo: 3 mb
  • Clasificacion:

Sinopsis de Matematiques per a l optica i optometria (temes clau) de Santiago forcada plaza:

El llibre cobreix temes de matemà-tiques necessaris per a la Diplomatura d´-Ò-ptica i Optometria, s el resultat de molts anys d´-experiè-ncia docent dels autors amb explicacions teò-riques i molts exemples, il&bull-lustracions grà-fiques, problemes resolts i problemes proposats amb solucions. Aquesta obra cobreix temes de matemà-tiques necessaris per a la Diplomatura d'Ò-ptica i Optometria, però- que tamb poden ser tils en altres titulacions, i s el resultat de molts anys d'experiè-ncia docent dels autors en les assignatures d'aquest à-mbit.
El llibre tracta temes de geometria i trigonometria al pla, concretament l'estudi d'angles, raons i funcions trigonomè-triques- la resoluci de triangles, i la representaci de punts, vectors, parallelisme, ortogonalitat, rectes i circumferè-ncies. Tamb tracta temes de cà-lcul diferencial d'una i de diverses variables, concretament la representaci grà-fica, les corbes de nivell, els lmits, la continuï-tat, la derivaci, els gradients, els creixements, els extrems i les aproximacions de funcions.
Per tal de fer-ne entenedor el contingut, el llibre utilitza un llenguatge senzill, no formalista, però- amb rigor cientfic. Les explicacions teò-riques s'acompanyen de molts exemples, nombroses illustracions grà-fiques, una sè-rie de problemes resolts i problemes proposats amb solucions. Tamb s'hi inclouen uns arxius amb guions de prà-ctiques per realitzar amb ordinador, que complementen la part de problemes.
Trobareu exercicis complementaris i arxius per Maple 10 a la

Descargar gratis Matematiques per a l optica i optometria (temes clau) en Español:

Matematiques per a l optica i optometria (temes clau)
Mellado

No lo hago tienen suficientes cosas buenas que decir acerca de este libro. Fue fantastico!

Almodovar

Me alegro de que finalmente descargado el epub versión. Estoy muy contento.

Liberato

Puedo decir sinceramente que era uno de las mejores cosas que jamás he leído

Baquero

Que puedo decir honestamente que fue una de las mejores cosas que jamás haya leído

Rosales

De ocurrir en una libro que nunca ha oído hablar, leerlo, y absolutamente encanta.Mejores libros

expoindustria.net - Descargar Gratis Libros